برخی از محصولات سیگما آلدریچ 2

برخی از محصولات سیگما آلدریچ 2

1776012-Fluoro-2-methylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
C563522-Chloro-2-methylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1356152-Bromo-2-methylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2457982-Iodo-2-methylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
B75204(±)-2-BromopentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2678483-BromopentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4733241-Chloro-2-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
250023(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
327131(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2770292-Chloro-2-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3068782-Bromo-2-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1240951-Bromo-3-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4764471-Iodo-3-methylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2744961-Chloro-2,2-dimethylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2498901-Bromo-2,2-dimethylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3010861-Iodo-2,2-dimethylpropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2522631-Bromo-2-ethylbutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3042553-Chloro-3-methylpentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4701633-(Chloromethyl)pentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4943481-Bromo-4-methylpentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1625662-BromoheptaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2494162-Ethylhexyl bromideNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4443592-Ethylhexyl iodideNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1085022-BromodecaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1084992-BromododecaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
B823082-BromotridecaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
154792DichloromethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
135267BromochloromethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
242861ChloroiodomethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
239992DibromomethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
158429DiiodomethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3740401-Bromo-2-fluoroethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1547841,2-DichloroethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2327501-Bromo-2-chloroethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2406561,2-DibromoethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D1228071,2-DiiodoethaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D722041,3-DichloropropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4437191-Bromo-3-fluoropropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2364461-Bromo-3-chloropropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2344781-Chloro-3-iodopropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1259031,3-DibromopropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2384141,3-DiiodopropaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D591001,4-DichlorobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
B608001-Bromo-4-chlorobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
4340271-Bromo-4-fluorobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1408051,4-DibromobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3962221-Chloro-4-iodobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D1226021,4-DiiodobutaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D696021,5-DichloropentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
5215901-Chloro-5-iodopentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2416601-Bromo-5-chloropentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1280071,5-DibromopentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2521311,5-DiiodopentaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D638091,6-DichlorohexaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
5215821-Chloro-6-iodohexaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2416521-Bromo-6-chlorohexaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
D410071,6-DibromohexaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
2511781,6-DiiodohexaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
1449911,7-DibromoheptaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
3612831,8-DichlorooctaneNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONSSigma aldrich
494402Butane106-97-8NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
154954Pentane109-66-0NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
139386Hexane110-54-3NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
154873Heptane142-82-5NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
296988Octane 111-65-9NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigma-aldrich
N29406Nonane111-84-2NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
D901Decane 124-18-5NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
U407Undecane1120-21-4NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
D221104Dodecane112-40-3NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
T57401Tridecane629-50-5NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
172456Tetradecane629-59-4NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
P3406Pentadecane 629-62-9NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
H6703Hexadecane544-76-3NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
128503Heptadecane629-78-7NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
O652Octadecane593-45-3NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
N28906Nonadecane629-92-5NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
219274Eicosane112-95-8NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
286052Heneicosane629-94-7NON-AROMATIC HYDROCARBONSsigmaaldrich
این مطلب را از دست ندهید:  آنالیز و کروماتوگرافی
تماس با ما:09128308091

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شماره تلگرام جهت استعلام قیمت : 09357007743__ تلفن های تماس دفتر فروش: 02166074277 و 02166356413 و 02166152701 رد کردن