برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ :

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

177601
2-Fluoro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
C56352
2-Chloro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135615
2-Bromo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
245798
2-Iodo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B75204
(±)-2-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
267848
3-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
473324
1-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
250023
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
327131
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
277029
2-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
306878
2-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
124095
1-Bromo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
476447
1-Iodo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249890
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
301086
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252263
1-Bromo-2-ethylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
304255
3-Chloro-3-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
470163
3-(Chloromethyl)pentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494348
1-Bromo-4-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
162566
2-Bromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249416
2-Ethylhexyl bromide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
444359
2-Ethylhexyl iodide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108502
2-Bromodecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108499
2-Bromododecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B82308
2-Bromotridecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154792
Dichloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135267
Bromochloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
242861
Chloroiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
239992
Dibromomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
158429
Diiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
374040
1-Bromo-2-fluoroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154784
1,2-Dichloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
232750
1-Bromo-2-chloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
240656
1,2-Dibromoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122807
1,2-Diiodoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D72204
1,3-Dichloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
443719
1-Bromo-3-fluoropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
236446
1-Bromo-3-chloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
234478
1-Chloro-3-iodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
125903
1,3-Dibromopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
238414
1,3-Diiodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D59100
1,4-Dichlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
434027
1-Bromo-4-fluorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
140805
1,4-Dibromobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
396222
1-Chloro-4-iodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122602
1,4-Diiodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D69602
1,5-Dichloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521590
1-Chloro-5-iodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241660
1-Bromo-5-chloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
128007
1,5-Dibromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252131
1,5-Diiodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D63809
1,6-Dichlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521582
1-Chloro-6-iodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241652
1-Bromo-6-chlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D41007
1,6-Dibromohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
251178
1,6-Diiodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
144991
1,7-Dibromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
361283
1,8-Dichlorooctane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494402
Butane
106-97-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154954
Pentane
109-66-0
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
139386
Hexane
110-54-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154873
Heptane
142-82-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
296988
Octane
 111-65-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigma-aldrich
N29406
Nonane
111-84-2
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D901
Decane
 124-18-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
U407
Undecane
1120-21-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D221104
Dodecane
112-40-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
T57401
Tridecane
629-50-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
172456
Tetradecane
629-59-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
P3406
Pentadecane
 629-62-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
H6703
Hexadecane
544-76-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
128503
Heptadecane
629-78-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
O652
Octadecane
593-45-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
N28906
Nonadecane
629-92-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
219274
Eicosane
112-95-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
286052
Heneicosane
629-94-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
این مطلب را از دست ندهید :
ادغام سیگما آلدریچ با مرک

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *