اسید سیلیسیک | Hexa Fluoro Silisic Acid

اسید سیلیسیک | Hexa Fluoro Silisic Acid

نام ماده: اسید سیلیسیک
سایر نامها: اسید هگزافلوروسیلیسیک
فرمول شیمیایی: H2SiF6
خلوص:Min 50%
درصد وزنی سولفات: Max 0.002